Evalueringskultur

Vi arbejder meget med evaluering i Børneøen Bonsai og har kultur for at evaluere vores praksis på forskellige områder. Typisk foregår evalueringen på vores personalemøder, som vi holder med hver gruppe ca. 2 gange om måneden.

Vores evalueringskultur omfatter:

Evaluering og refleksion over det individuelle barns udvikling — kort og lang

Vi holder hvert år forældrekonsultation for alle børn. Vi forbereder os i vores team ved i fællesskab at lave en dybdegående fordybelsesøvelse med fokus på hvert barn, og herved får vi øje på barnets styrker, ressourcer og udfordringer, og hvad vi kan samarbejde med forældrene om i forhold til barnets udvikling. Forældrene kommer så til samtale, og vi drøfter, hvordan vi kan støtte barnet i dets udvikling.

Vi laver også jævnligt en hurtig gennemgang af hele gruppen på vores personalemøder. Her laver vi en mindre dybdegående evaluering af alle børns trivsel – er alle blevet set? Er der særlige ting, vi skal være opmærksomme på? Vi sikrer os dermed, at vi kommer rundt om hele gruppen og ikke overser de mere stille, indadvendte børn, som ikke gør så meget væsen af sig i hverdagen.

Evaluering af de pædagogiske aktiviteter og samarbejdet på stuen — evalueringsskema

Hvert kvartal holder hvert team stuemøde, hvor de gennemgår evalueringsskemaet og evaluerer på pædagogiske aktiviteter, samarbejde, sangleg, eventyr, årstidsfester osv. Det omfatter også den daglige grundstemning: hvordan har børnene det i vores fællesskab? Vi kigger også fremad: hvad kan vi gøre endnu bedre fremadrettet? Hvad er vores handleplan/ fokus for den kommende tid?

Evaluering af årstidsfester

En gang månedligt laver vi et tilbageblik på den nyligt afholdte årstidsfest. Det sker på defælles personalemøder, når det er muligt, og ellers på stuemøder. Her evaluerer vi på, hvordan afviklingen af festen gik. Fik vi skabt den stemning, vi ønskede? Nåede vi vores mål? Hvordan fungerede den praktiske planlægning og kommunikation, og hvordan var børnenes oplevelse? Vi noterer også, hvad vi skal huske at være opmærksomme på næste gang. Evalueringerne samles i vores ”drejebog”, som er et levende dokument med information om hver enkelt årstidsfest, der hele tiden tilrettes med nye erfaringer, vigtige evalueringer og god inspiration.

MUS-samtaler — evaluering af eget arbejde med læreplanstemaerne

På den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) evaluerer vi medarbejderens faglige udvikling i det forgangne år. Vi følger op på de mål, vi satte for udviklingen sidste år, og vi kigger fremad med nye mål. I den forbindelse kigger vi også på, hvilke læreplanstemaer medarbejderen har arbejdet særligt med — hvordan er det gået, hvad har været svært, hvad er der behov for? Har medarbejderen brug for pædagogisk sparring til noget?
Vi spørger ind til, hvad man har særlig interesse for at beskæftige sig med ift. læreplaner, og hvad der skal til for, at det kan lykkes? Vi drøfter, hvordan medarbejderens kompetencer bedst anvendes og udfoldes i den øvrige personalegruppe. Har man erhvervet sig ny viden på kursus eller efteruddannelse, forpligter medarbejderen sig til at dele sin viden med kollegerne, så vi alle får glæde af dette. Vidensdeling er et vigtigt evalueringsredskab.

 

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Tidligere skulle læreplanen opdateres hvert andet år og fokuspunkterne revideres. Med den styrkede læreplan er tanken, at læreplansarbejdet skal være en levende, fortløbende proces, et pædagogisk redskab vi skal kunne anvende i dagligdagen – ikke blot et færdigt dokument, der ligger og samler støv i en skuffe.

Samarbejde med ”faglige fyrtårne”

Vi har en gruppe af pædagoger, som er blevet uddannet til ”fagligt fyrtårn”. Fyrtårnene skal stå i spidsen for implementeringen af læreplansarbejdet i den daglige praksis og være bindeled mellem ledelse og medarbejdere i denne sammenhæng. Fyrtårnene mødes med ledelsen og drøfter status på læreplansarbejdet, og i særdeleshed hvordan det implementeres
i dagligdagen i grupperne; ledelsen er ikke med i dagligdagen i grupperne, så på denne måde bringes fagligheden ud i hverdagen. Fyrtårnene skal sammen med ledelsen implementere det på fællesmøder og i resten af personalegruppen og bistå den løbende evaluering af læreplansarbejdet.
Læreplanstemaerne er et fast punkt på vores personalemøder.
Læreplanerne er i princippet det, vi gør – vi skal naturligvis tale om det og have opmærksomhed på det, men grundlæggende skal det bare ligge på rygraden.

Personalet har opgaver, hvor de arbejder med snaplogs individuelt. Derefter laver vi fælles refleksioner over det i plenum.

Evaluering med forældrebestyrelsen

Vi bruger også forældrebestyrelsen til at evaluere bagud, og de skal have indsigt i, hvad vi foretager os i institutionen. Vi reflekterer over vores arbejde og involverer bestyrelsen heri, og bestyrelsen involveres i det ift. forældremøder.

Ledelsesevaluering

Ledelsen har supervision med en ekstern konsulent ca. 1 gang om måneden — her evaluerer vi på ledelsespraksis og drøfter udfordringer i personalegruppen og lægger planer for processer, udvikling og opfølgning.

← Gå tilbage til forrige kapitel